Cô Tươi và Cô Thu chủ nhiệm lớp 5TA1 và 5TA2 đang dạy các con múa chuẩn bị cho buổi tổng kết năm học sắp tới